top of page

เวทีของนักเรียน

All Videos

All Videos

All Videos
ค้นหาวิดีโอ...
Grace performs "Favorite Food" from Piano, So Fun!

Grace performs "Favorite Food" from Piano, So Fun!

00:35
เล่นวิดีโอ
"Grasshopper" from Piano, So Fun! performed by Prim

"Grasshopper" from Piano, So Fun! performed by Prim

00:23
เล่นวิดีโอ
"Tortoise" from Piano, So Fun! performed by Neuron

"Tortoise" from Piano, So Fun! performed by Neuron

00:29
เล่นวิดีโอ
Eri performs Swimming from "Piano, So Fun!"

Eri performs Swimming from "Piano, So Fun!"

00:30
เล่นวิดีโอ

อยากส่งวีดีโอมาแสดงในเวทีของนักเรียนไหมคะ? เยี่ยมไปเลย! ดิฉันยินดีจะพิจารณาคลิปการแสดงเพลงจากหนังสือเล่มนี้ หรือเพลงที่แต่งขึ้นระหว่างการใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อนำขึ้นไว้บนเว็ปไซต์

กดปุ่มด้านขวาเพื่อส่งวีดีโอมาที่เรา เรายินดีรับลิ้งค์ Youtube หรือ Vimeo *โปรดทราบ: นักเรียนและผู้ปกครองต้องยินยอมให้เราเผยแพร่วีดีโอได้

bottom of page